Thông tin liên hệ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NHƠN BÌNH

Địa chỉ liên hệ: Ấp Tường Ngãi, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Số điện thoại: 0270.3721206

Địa chỉ thư điện tử: ubxnhonbinh.hto@vinhlong.gov.vn

ipv6 ready